Pravila članstva

Kolektivni člani GS1 Slovenija s članstvom pridobijo pravico do uporabe standardov GS1.

Pri tem mora član upoštevati pravila, ki jih predpisujeta mednarodna organizacija GS1 AISBL (sedež v Bruslju) in nacionalna organizacija GS1 Slovenija. Upoštevati mora določila iz Statuta GS1 Slovenija in zahteve standardov GS1, ki so navedene v Uporabniškem priročniku in v Splošnih specifikacijah GS1.

Pravna podlaga, ki določa način in pogoje za včlanitev in pridobitev pravic do uporabe standardov GS1, je opredeljena v VI. poglavju Statuta GS1 Slovenija in Pravilniku za določanje letne naročnine.

Vsi novi člani in nove glavne kontaktne osebe imajo dolžnost in pravico, da se po včlanitvi oziroma po spremembi glavne kontaktne osebe udeležijo Uvodnega seminarja, na katerem bodo pridobili znanja, ki bodo omogočala dosledno upoštevanje zahtev sistema GS1. Za nove člane in nove glavne kontaktne osebe je vrednost storitve prve tri mesece od včlanitve oziroma spremembe glavne kontaktne osebe, vključena v pristopnino. V kolikor se novi član oziroma nova glavna kontaktna oseba v navedenem roku Uvodnega seminarja ne udeleži, izgubi to ugodnost.

Včlanitev in pridobitev številk GS1

 

 

Pravica do uporabe GS1 številk

Pravico do uporabe številk GS1, ki se lahko zapišejo v obliki črtne kode, lahko pridobi lastnik blagovne znamke oziroma lastnik specifikacij izdelka. Posrednik, ki želi na trg posredovati na izvoru neoznačene izdelke lahko take izdelke iz pridobljenega intervala številk GS1 označi začasno.  

Številke GS1 lahko uporablja le član, kateremu so bile dodeljene. Ni jih dovoljeno prodati, dati v najem ali na drug način dovoliti uporabo, niti v celoti niti delno, nobenemu drugemu podjetju ali posamezniku.

Uporaba dodeljenih številk GS1 v nasprotju s pravili sistema GS1 pomeni hujšo kršitev Statuta GS1 Slovenija in obveznosti kolektivnega člana.

Plačilne obveznosti člana

Za včlanitev je obvezno plačilo enkratne članarine-pristopnine in prve letne naročnine po izdanem predračunu. V naslednjih letih po včlanitvi zavod GS1 Slovenija naročnino obračunava dvakrat letno,  prvič za obračunsko obdobje v letu januar-junij in drugič za obračunsko obdobje v letu julij-december, račun pa je izdan zadnji delovni dan obračunskega obdobja. 

Višina letne naročnine je odvisna od vrste in količine dodeljenih številk GS1 ter od letnega prometa (čisti prihodki od prodaje za gospodarske družbe oziroma letni prihodki za negospodarske družbe), ki ga je član ustvaril v preteklem letu. GS1 Slovenija uporabi podatke o prometu iz javno objavljenih računovodskih izkazov Agencije RS za javnopravne storitve - Ajpes (vir Bisnode d.o.o.).

Cenik pristopnine in letnih naročnin    Pravilnik za določanje letne naročnine

Obveznost plačila zajema naročnino za obdobje od včlanitve pa do izteka odpovednega roka po prejemu pisne izjave o izstopu člana iz GS1 Slovenija ali odločbe o izključitvi, ne glede na to ali dodeljene številke GS1 tudi dejansko uporablja.
 

Posebnost

Za kreditne institucije (Banka Slovenije, druge banke in hranilnice) se uporablja poseben pravilnik za določanje letne naročnine in cenik letnih naročnin.

Višina letne naročnine je odvisna od vrste in količine dodeljenih številk GS1 ter od števila poslovnih enot kreditne institucije.

Cenik pristopnine in letnih naročnin   Pravilnik za določanje letne naročnine

Prenos dodeljenih številk

Prenos številk GS1 med člani ni dovoljen! Prenos intervala številk GS1 je mogoč edino ob sodelovanju in soglasju zavoda GS1 Slovenija za prenos, v skladu z določili Statuta GS1 Slovenija. Izvaja se izjemoma, upravičen je v primerih razdelitev, razdružitev, pripojitev ali združitev podjetij in lahko tudi v primeru delnega nakupa podjetja oziroma delnega prevzema dejavnosti, nakupa blagovne znamke ali niza izdelkov na podlagi predložene kupoprodajne pogodbe.

Pogoj za izvedbo prenosa je plačilo nadomestila za prenos po ceniku GS1 Slovenija.

Nadomestilo za prenos številk GS1

Izstop iz članstva v GS1 Slovenija

Izčlanitev je mogoča kadarkoli na podlagi  pisne izjave o izstopu, podpisane s strani zakonitega zastopnika. Članstvo preneha z iztekom trimesečnega odpovednega roka (ali daljšega na željo člana), ki prične teči z dnem, ko zavod prejme ustrezno pisno izjavo o izstopu.

Izjava mora biti poslana s priporočeno pošto s povratnico na naslov: GS1 Slovenija, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana.

S prenehanjem članstva podjetje ali oseba v nikakršni obliki in za nikakršen namen ne sme več uporabljati številk GS1. V promet ne sme več dajati izdelke, transportne in logistične enote z natisnjenimi simboli, prenehati mora uporabljati tudi vse lokacijske številke GLN ali druge identifikacijske številke GS1. Vsaka nadaljnja uporaba dodeljenih številk GS1 je v nasprotju z določbo 64. člena statuta GS1 Slovenija. Kršitev oz. protipravna uporaba številk GS1 pa ima za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost. S prenehanjem statusa kolektivnega člana pa ne preneha odgovornost v zvezi z že uporabljenimi številkami GS1 in natisnjenimi simboli na izdelkih, ki se še pojavljajo v pravnem prometu.

Posledice prenehanja članstva so opredeljene v VI. poglavju Statuta GS1 Slovenija.